ขอเชิญส่งบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ครั้งที่ 42

2018-04-04 08:05:54 By Admin |  3687    0    0

เนื่องด้วย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ คร้ังท่ี 42 ปีพ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “MT Innovation” งานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 (โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแสดงผลงานในรูปแบบ โปสเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ท่ีพัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพ และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ท่ีทันสมัย

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ในบริบทของวิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ใน อนาคต สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอปุ ถัมภ์ฯ จึงขอความร่วมมือทางหน่วยงานของท่านได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กําหนดรายละเอียดดําเนินการ ดังน้ี

1.1. บุคลากรท่ีส่งผลงานวิจัย ให้ส่งบทคัดย่อภายในวันท่ี 20 เมษายน 2561 เมื่อได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการ พิจารณาฯ ต้องนําเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการด้วย (การส่งหนังสือรับรองฯ และบทคัดย่อท่ีดําเนินการตามเอกสารท่ีแนบมา พร้อมกันนี้ ให้ส่งเป็น attached file มาที่ acmtt42@gmail.com)

1.2. บทคัดย่อท่ีได้รับการตอบรับให้นําเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาฯ เห็นควรให้เป็น recommended abstract จะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิเข้ารับการพิจารณารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับใบ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3 รางวัล อีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ และพิจารณาให้การสนับสนุนบุคลากรในสังกัดห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของ ท่านได้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานวิจัย และการประชุมดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
การเสนอผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการครั้งที.pdf ( Filesize : 149 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1439 (Online : 1)