ประวัติความเป็นมาและธรรมนูญสมาคมฯ

2017-11-18 01:12:58 By Admin |  24663    0    0
Language : Thai | English

 

 

Screen Shot 2561-01-20 at 16.41.09.png

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2505 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ยื่นขอจดทะเบียนใบอนุญาต จัดตั้งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรกำกับดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 28 มิถุนายน 2506 ตามใบอนุญาตที่ ต.68/2506 โดยมีวัตถุประสงค์

      1. เพื่อรักษาระดับวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้ทัดเทียมเหมือนกับนานาประเทศ

      2. เพื่อผดุงส่งเสริมวิชาเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย ให้ก้าวหน้าขึ้นไป

      3. เพื่อสมานสามัคคี เกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันในผู้ที่มีอาชีพร่วมกัน

      4. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในด้านวิชาการ และเผยแพร่โฆษณา ความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

      5. เพื่อร่วมรักษาจรรยาในวิชาชีพให้เป็นที่ไว้ใจแก่แพทย์ และแก้ให้วิชาเทคนิคการแพทย์ก้าวหน้าทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

 

ปัจจุบัน 

 

สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย” มีชื่อย่อเป็นภาษาไทยว่า ....” เรียกเป็น ภาษาอังกฤษว่า “The Association of Medical Technologists of Thailand” มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “AMTT”

 

เครื่องหมายของสมาคม เป็นรูปไม้สีทอง มีพญานาคสีทองพันเปนรูปตัว ” อยู่กลางวงกลม พื้นวงกลมในสีเลือดหมู พื้นวงกลมนอกสีเขียวแก่ มีชื่อ สมาคมเทคนิคการแพทย์ และ แห่งประเทศไทย พ..2506 ตัวสีขาว ขอบวงในและนอกสีขาว

 

สํานักงานของสมาคม ตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาและรักษาคุณค่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้เจริญก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

2. เพื่อสมานสามัคคี เกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันในหมู่ที่มีวิชาชีพร่วมกัน

3. เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพ

4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ ข่าวสาร และความรู้ทางเทคนิคการแพทย์

5. เพื่อร่วมกันรักษาจรรยาแห่งวิชาชีพให้เป็นที่ไว้วางใจแก่ประชาชน

6. เพื่อร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์

7. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก 

รายการไฟล์แนบ :
ธรรมนูญสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พ.ศ. 2567.pdf ( Filesize : 5 MB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1027369 (Online : 5)