รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

2017-12-31 00:48:13 By Admin |  26082    0    0
Language : Thai | English

รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ 

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2531 ถึง ปัจจุบัน 

มีรายนามดังต่อไปนี้


พ.ศ.2531

     1. ทนพญ.คมเนตร เตียงพิทยากร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ผศ.ทนพ.เนตร สุวรรณคฤหาสน์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ)

พ.ศ.2536

     1. ศ.ดร.ทนพ.เวคิน นพนิตย์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ)

     2. นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ)

พ.ศ.2537

     1. นายเกียรติศักดิ์ รักเกียรติสกุล (ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ)

     2. ทนพญ.มธุรส ชัยวรพร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2538

     1. คุณลาวัลย์ ใบหยก (ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)

     2. นพ.นิยม ต่อวงค์ (ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ)

พ.ศ.2539

     1. รศ.พญ.สมพงษ์ จินายน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ผศ.ทนพ.สุพล พลธีระ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2540

     1. ศ.เกียรติคุณ ทนพญ.รัตนา ฤทธิมัต (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ดร.ทนพญ.ปราณี ฟู่เจริญ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2541

     1. รศ.พญ.พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ศ.ทนพ.ประยงค์ ระดมยศ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2542

     1. รศ.ทนพ.อมรินทร์ ปรีชาวุฒิ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     3. ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2543

     1. ผศ.ทนพ. เลอสรวง ชวนิชย์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2544

     1. ศ.ดร.ทนพ.อานนท์ บุณยะรัตเวช (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ทนพญ.วรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2545

     1. ศ.ดร.ทนพ.วีรพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ทนพ.ภาณุ จิวะธนะพร (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     3. ทนพญ.สุภี วงษ์มณีพิรักษ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2546

     1. ทนพ.นิพนธ์ ทวีคูณ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     3. ทนพ.สมศักดิ์ ราหุล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2547

     1. ทนพญ.นัยนา วัฒนศรี (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     2. ทนพญ.สุคน ชลาชีวะ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     3. ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     4. ทนพ.วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

     5. ทนพญ.วิไล เฉลิมจันทร์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2548

     1. รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพญ.สุนทรี โรจนสุพจน์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     3. ทนพญ.ทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     4. ทนพญ.ลัดดา ฟองสถิตย์กุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2549

     1. ทนพญ.พัชราภรณ์ พานิชวิทิตกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพญ.สุพรรณี อัครเอกฒาลิน (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     3. ทนพญ.จินตนา ว่องวิไลรัตน์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2550

     1. ทนพญ.ชัชรินทร์ เจียรนัยศิลป์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ผศ.ทนพ.พิศิษฐ์ นามจันทรา (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2551

     1. ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพ.บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2552

     1. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.ทนพญ.มาลัย วรจิตร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2553

     1. รศ.ดร.ทนพญ.สุดา ลุยศิริโรจนกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพ.ศุภชัย  โปจุ้ย (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     3. ทนพญ.สมพิศ ปินะเก (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2554

     1. ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพญ.เสาวรินทร์ มีชูทรัพย์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2555

     1. ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพ.พงศ์ศักดิ์ บุญละเอียด (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2556

     1. รศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     3. รศ.ทนพ.เดชา ร่มไทรย์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2557

     1. รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นจิตโสมนัส (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     3. ทนพญ.อาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2558

     1. ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพญ.พลรัตน์ดา ดลสุข (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     3. ศ.ดร.ทนพ.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2559

     1. ทนพญ.สุจิตรา มานะกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. รศ.พญ. จิราพร สิทธิถาวร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2560

     1. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร.ทนพญ.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. พลตำรวจโท นายแพทย์กิติพงศ์ สุวัธนเดชา (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2561

     1. รศ.ดร.ทนพญ.รัชนา ศานติยานนท์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพญ.ราณี ตาเดอินทร์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2562

     1. รศ.ดร.ทนพ.สมชาย  สันติวัฒนกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

     2. ทนพ. วิรัช พวงภู่ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2563

    1. ศ.ดร.ทนพ.สาคร พรประเสริฐ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย)

    2. รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร)

    3. ทนพญ. ผุสดี ลือนีย์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการ)

พ.ศ. 2564

    1.  ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย)

    2. ทนพญ.ภาวิณี คุปตวินทุ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร)

    3. ทนพญ.ปานทิพย์ ศิริโชติ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการ)

พ.ศ. 2565

    1. ศ.ดร.ทนพญ.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย)

    2. ดร.ทนพญ. ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาชีพ)

    3. ทนพญ. สมจิตร์ จินาภักดิ์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ)

พ.ศ. 2566

    1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทนพญ. ปรียานาถ วงศ์จันทร์  (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย)

    2. ทนพ. สาธิต เทศสมบูรณ์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาชีพ)

    3. ทนพ. วินัย นามธง (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ)

พ.ศ. 2567

    1. ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤษดี (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย)

    2. ทนพ. วสุอนันต์ ทองดี (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการวิชาชีพ)

    3. ทนพญ. วราทิพย์ ศรีทอง (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ)

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008615 (Online : 2)