คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

2017-12-31 00:22:52 By Admin |  14384    0    0
Language : Thai | English

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วาระ 2561-2564

 

IMG-5144.JPG

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
นายกสมาคมฯ วาระ 2561 – 2564

 

Studio Session-280.jpg

ศ.ดร.ทนพ.เพทาย  เย็นจิตโสมนัส

ที่ปรึกษา

   

IMG-5138.jpg

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
ที่ปรึกษา

IMG-5139.JPG

ทนพญ.สุจิตรา มานะกุล
ที่ปรึกษา

IMG-5137.JPG

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

ที่ปรึกษา

 

IMG-5146.JPG

รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช

อุปนายกคนที่ 1

IMG-5148.JPG

ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม

อุปนายกคนที่ 2 และเหรัญญิก

IMG-5143.JPG

ทนพญ.สุธาทิพย์ อนันต์

เลขาธิการ

IMG-5145.JPG

ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ

วิชาการ

IMG-5151.JPG

ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ

การเงินและบัญชี

IMG-5149.JPG

ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า

นายทะเบียน

IMG-5147.jpg

ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ

สวัสดิการ

IMG-51398.jpg

ทนพญ.กัลยาณี ตรีสุวรรณ

วิเทศสัมพันธ์

Tanasan.si.jpg

ดร.ทนพ.ธนสาร ศิริรัตน์

ประชาสัมพันธ์

IMG-5152.JPG

พล.ต.ต.หญิง ทนพญ.อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ

กรรมการกลาง

IMG-5153.JPG

ทนพ.สุรศักดิ์ มาพฤกษา

กรรมการกลาง

IMG-5141.JPG

ทนพญ.จุไรรัตน์ รัตนเลิศนาวี

กรรมการกลาง

IMG-5142.JPG

ดร.ทนพ.ทรงราชย์ ไชยญาติ

กรรมการกลาง

P1010303.JPG

ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด

กรรมการกลาง

 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 4559 (Online : 6)