คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

2017-12-31 00:22:52 By Admin |  17951    0    0
Language : Thai | English

Logo-สมาคม.jpg

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วาระ 2564-2567

 

รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์                            นายกสมาคมฯ

ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ                                  อุปนายกคนที่ 1  / การเงินและบัญชี

ทนพญ.นิตยา โฉมงาม                                         อุปนายกคนที่ 2

ทนพญ.มยุรี จันโท                                               อุปนายกคนที่ 3

ทนพ.ชวชล เศรษฐอุดม                                        กรรมการ

ทนพญ.ทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล                                   กรรมการ

ทนพ.ณภัทร ไชยมงคล                                         กรรมการ

ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์                              กรรมการ

ทนพ.นนทวิชญ์ ไพรัตน์                                         กรรมการ

ทนพ.ภาณุพงศ์ สหายสุข                                       กรรมการ

ทนพญ.จันทร์เพ็ญ บุษบาศรี                                   กรรมการ

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร                                 กรรมการและบรรณาธิการ

ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์                                      กรรมการและสวัสดิการ

ผศ.ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ                              กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

ดร.ทนพ.ประสงค์ แคน้ำ                                         กรรมการและนายทะเบียน

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล                         กรรมการและวิชาการ

ดร.ทนพ.ธนสาร ศิริรัตน์                                          กรรมการและประชาสัมพันธ์

ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์                                    กรรมการและเหรัญญิก

ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์                                  กรรมการและเลขาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1907 (Online : 2)