คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

2017-12-31 00:22:52 By Admin |  27875    0    0
Language : Thai | English

Logo-สมาคม.jpg

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วาระ 2564-2567

 

 

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_15.jpg

รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

นายกสมาคมฯ

 

 

พี่นิเวศน์.png

ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร 

ที่ปรึกษา

LINE_ALBUM_Version original_220502_14.jpg..

ทนพ.บัณฑิต คูวิจิตรสุวรรณ

ที่ปรึกษา

 

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_11.jpg

ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ

อุปนายกคนที่ 1  / การเงินและบัญชี

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_9.jpg

ทนพญ.นิตยา โฉมงาม

อุปนายกคนที่ 2

พี่มยุรี.png..

ทนพญ.มยุรี จันโท

อุปนายกคนที่ 3

 

 

retouch พี่จ่วย ลงเว็บ.png

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์

อุปนายกคนที่ 4

 

 

  

พี่ก้อง.png

ทนพ.ชวชล เศรษฐอุดม

กรรมการ

พี่ทัศ.png

ทนพญ.ทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล

กรรมการ

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_8.jpg

 ทนพ.ณภัทร ไชยมงคล

กรรมการ

 
  

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_2.jpg

ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์

กรรมการ

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_4.jpg

ทนพ.นนทวิชญ์ ไพรัตน์

กรรมการ

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_0.jpg

ดร.ทนพ.ภาณุพงศ์ สหายสุข

กรรมการ    

 

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_7.jpg

ทนพญ.จันทร์เพ็ญ บุษบาศรี

กรรมการ

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_14.jpg

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

กรรมการและบรรณาธิการ

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_1.jpg

ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์

กรรมการและสวัสดิการ    

 

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_5.jpg

ผศ.ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ

กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

อ.โอ๋.png

ผศ.ดร.ทนพ.ประสงค์ แคน้ำ

กรรมการและนายทะเบียน

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_6.jpg

รศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล

กรรมการและวิชาการ    

 

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_3.jpg

ดร.ทนพ.ธนสาร ศิริรัตน์

กรรมการและประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_Version original_220502_13.jpg

ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์

กรรมการและเหรัญญิก

LINE_ALBUM_171064 _1_220502_12.jpg

ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ 

กรรมการและเลขาธิการ   

 


 

รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์                            นายกสมาคมฯ

ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร                                      ที่ปรึกษา

ทนพ.บัณฑิต คูวิจิตรสุวรรณ                                 ที่ปรึกษา

ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ                                  อุปนายกคนที่ 1  / การเงินและบัญชี

ทนพญ.นิตยา โฉมงาม                                         อุปนายกคนที่ 2

ทนพญ.มยุรี จันโท                                               อุปนายกคนที่ 3

ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์                                       อุปนายกคนที่ 4

ทนพ.ชวชล เศรษฐอุดม                                        กรรมการ

ทนพญ.ทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล                                   กรรมการ

ทนพ.ณภัทร ไชยมงคล                                         กรรมการ

ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์                              กรรมการ

ทนพ.นนทวิชญ์ ไพรัตน์                                         กรรมการ

ทนพ.ภาณุพงศ์ สหายสุข                                       กรรมการ

ทนพญ.จันทร์เพ็ญ บุษบาศรี                                   กรรมการ

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร                                 กรรมการและบรรณาธิการ

ทนพ.ชัยพฤกษ์ เจริญจิตต์                                      กรรมการและสวัสดิการ

ผศ.ดร.ทนพ.เทวฤทธิ์ สะระชนะ                              กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

ดร.ทนพ.ประสงค์ แคน้ำ                                         กรรมการและนายทะเบียน

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล                         กรรมการและวิชาการ

ดร.ทนพ.ธนสาร ศิริรัตน์                                          กรรมการและประชาสัมพันธ์

ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์                                    กรรมการและเหรัญญิก

ทนพ.ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์                                  กรรมการและเลขาธิการ

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1008620 (Online : 1)