คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

2017-12-31 00:22:52 By Admin |  3153    0    0
Language : Thai | English

 

คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

วาระ 2558 - 2561

 

 we.jpg

ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์
นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506-2510

 

sj.jpg

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
นายกสมาคมฯ วาระ 2558 – 2561

 

   

Screen Shot 2561-01-20 at 16.04.48.png

ทนพ.นิเวศน์ ประยูรเธียร
ที่ปรึกษา

BUN.jpg

ทนพ.บัณฑิต คูวิจิตรสุวรรณ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

uma.jpg

ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

 

kk.jpg

รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ
กรรมการ

pi.jpg

รศ.ดร.ทนพญ.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์
กรรมการ

mon.jpg

ทนพ.มนต์ชัย เกตุรังษี
กรรมการ

 

ji.jpg

ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง
กรรมการ

sw.jpg

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร
กรรมการและบรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์

pat.jpg

ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์
กรรมการและเหรัญญิก

 

pala.png

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์
กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

pitak.jpg

รศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์
กรรมการและวิชาการ

mayu.png

ทนพญ.มยุรี จันทร์โท
กรรมการและสวัสดิการ

 

siri.jpg

ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล
กรรมการและนายทะเบียน

pp.jpg

ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ
กรรมการและประชาสัมพันธ์

pb.jpg

ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล
กรรมการและเลขาธิการ

 

Copyright © 2009-2018 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1097 (Online : 1)