การดำเนินการของสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้รับเอกสารลงคะแนนเลือกตั้ง

2018-03-16 21:48:59 By Admin |  2182    0    0
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ฉบับที่ 5/2561
 
เรื่อง การดำเนินการของสมาชิกสมาคมฯ ที่ไม่ได้รับเอกสารลงคะแนนเลือกตั้ง
 
ตามที่คณะกรรมการฯได้จัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯให้กับสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งมีบัตรลงคะแนน เลือกตั้งบางส่วนส่งกลับคืนมายังที่ทำการสมาคมฯ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ และผู้ที่ไมได้รับเอกสาร
 
คณะกรรมการฯ จึงขอให้สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมที่ไม่ได้รับ ได้ดำเนินการ ดังนี้
 
1.จัดทำบันทึกข้อความ ที่มีรายละเอียด นาย/นาง/นาวสาว..............................................เลขที่สมาชิกสมาคมฯ.................................... มีความประสงค์ขอรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมที่ไม่ได้รับ โดยให้ส่งมาที่ ........................................................................................................................... พร้อมกันนี้ ได้ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมกันด้วยแล้ว
 
ลงชื่อ ...............................................
(..............................................)
 
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 
3.จัดส่งในรูปแบบและช่องทางการส่งมาที่
1) รูปแบบเอกสารส่งมาที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เลขที่ 6 ซ.รามอินทรา 52/1 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
2) รูปแบบภาพถ่าย ส่งมาที่ อีเมล์ ranaporn.pra@gmail.com หรือทางไลน์ Line ID: pou_pee16
 
4.ให้ดำเนินการภายในวันที่ 20-31 มีนาคม 2561
 
5.คณะกรรมการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิมให้ ภายในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
 
6.ติดตามการดำเนินการได้ที่นางรณพร ประสงค์สุข โทร 0-2948-5757 , 088-6811581
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
รายการไฟล์แนบ :
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ5.2561.pdf ( Filesize : 776 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1437 (Online : 5)