ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ว่าด้วย การเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับใหม่)

2024-03-18 11:23:36 By Admin |  299    0    0

ระเบียบ กกต ใหม่.png

รายการไฟล์แนบ :
ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม ฉบับ.pdf ( Filesize : 117 KB )
Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 920582 (Online : 1)