อุปนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 "SMART Medical Laboratory for ALL" ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

2023-08-18 11:36:30 By Admin |  1136    0    0

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ อุปนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 "SMART Medical Laboratory for ALL" ณ โรงแรมเวลาดี อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 2566 และรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทงานเทคนิคการแพทย์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขทุกระดับ" โดยมี คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย ความรู้ด้านวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์อย่างถูกต้อง รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความทันสมัย สามารถนำมาใช้เพื่อการพัฒนางาน และเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในสมาชิกผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์

 

Copyright © 2009-2024 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 985759 (Online : 2)