Vquality MOU Signing Ceremony

2022-12-21 22:03:45 By Admin |  492    0    0

 

MOU-Vquality.png

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ร่วมกับ สภาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทดอกเตอร์คาลิเบรชั่น จำกัด ได้ทำพิธีลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อจัดทำ " โครงการ V-Quality : 60 ปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์คุณภาพ (V-Quality MT Clinic) " ซึ่งเป็นโครงการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ดำเนินการคลินิกเทคนิคการแพทย์บริการแก่ประชาชนทั่วไป ให้มีสามารถดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และจัดบริการผู้รับริการให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ


S__71696395_1.jpgIMG_25651218_112439.jpgIMG_25651218_112346.jpgIMG_25651218_112604.jpgS__71696396.jpg

Copyright © 2009-2023 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 5984 (Online : 17)