ขยายเวลารับบทคัดย่อ และขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ

2022-04-26 09:31:30 By Admin |  333    0    0

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ.jpg

 

ขั้นตอนการส่งบทคัดย่อ

  1. สมัครประชุมผ่านระบบ Online
  2. ทำการชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินในระบบการลงทะเบียน
  3. เมื่อได้รับอีเมล์ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ทำการส่ง Abstract ในระบบ

โดยแนบเป็นไฟล์บทคัดย่อเท่านั้น (รายละเอียดไฟล์บทคัดย่อดังแสดงด้านล่าง)

 

แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

ความยาวบทคัดย่อประมาณ 250-300 คำ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

Title: หัวเรื่องใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรก ที่เหลือใช้ตัวเล็กหมด
Researcher:  ชื่อ นามสกุล ใช้คำเต็ม และขีดเส้นใต้ชื่อผู้นำเสนอผลงาน
Institution:  ใช้เลข (1, 2, 3 ….)  ทำเป็นตัวยกนำหน้าเชื่อมโยงกับผู้นิพนธ์และคณะผู้ร่วมวิจัย
Background:  
Materials / Methods:
Results:
Conclusion:
Key Words: 3-5 คำ

 

การเขียนบทคัดย่อสำหรับส่งพิมพ์ในหนังสืองานประชุม

ใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14

ส่งบทคัดย่อผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

**ขอสงวนสิทธิ์รับบทคัดย่อจากเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการเท่านั้น**

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามมายัง

ผศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศ์จิรกุล

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก

คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

e-mail: panan_etc@yahoo.com

 

**ในกรณีที่บทความวิจัยผ่านการพิจารณาเบื้องต้น และคณะผู้ประเมินบทความวิจัยเห็นสมควรให้มีการแก้ไข กรุณาแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับการแจ้ง**

Copyright © 2009-2022 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 9968 (Online : 4)