สำรวจภาวะความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และความต้องการการสนับสนุนอื่นๆ (รอบที่ 1)

2021-07-27 10:49:56 By Admin |  330    0    0

แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการสนับสนุ.png

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทวีความรุนแรงมากขึ้น จนอาจส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)   สำหรับนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทั่วประเทศที่เสียสละทุ่มเทเพื่อประชาชนอยู่ ณ ขณะนี้ 

สมาคมฯ จึงขอสำรวจภาวะความขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และความต้องการการสนับสนุนอื่นๆ ตามความขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่จึงขอให้สมาชิกสมาคมฯ หรือตัวแทนผู้ประสานงานห้องปฏิบัติการ โปรดกรอกแบบสำรวจนี้ (รอบที่ 1) ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลให้สมาคมฯ นำไปดำเนินการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ และเร่งขอรับการสนับสนุนต่อไป

 

กรอกแบบสำรวจที่นี่  >>>  https://forms.gle/KnymM5x64Cn6tTDL6

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2389 (Online : 3)