ขอเชิญสมาชิกร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

2021-05-08 09:47:58 By Admin |  1794    0    0

เรียน  สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

            สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ในปัจจุบัน อาจส่งผลต่อการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 เช่นปีที่ผ่านมา การประชุมใหญ่สามัญประจำปีตามธรรมนูญของสมาคมฯ จำเป็นต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีโอกาสสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินการแก่สมาชิก

            สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จึงกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 9 : 00 – 10 : 00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการร่วมประชุม โดยการประชุม GOOGLE  MEET  ดังนี้

            1. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์บริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ของคณะกรรมการบริหาร วาระ 2561-2564 ในรอบปี 2563-2564

            2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

            3. การรับรองงบดุลบัญชี ปี 2563

            4. เรื่องเพื่อพิจารณา

            5. เรื่องอื่นๆ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


เชิญประชุมสามัญ 64(090564).jpg

รายการไฟล์แนบ :
เชิญประชุมสามัญ 64(080564)[3450].pdf ( Filesize : 147 KB )
หนังสือเชิญประชุมใหญ่64(070564).pdf ( Filesize : 117 KB )
วาระการประชุมสามัญประจำปี 2564.pdf ( Filesize : 96 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3027 (Online : 6)