โครงการ การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี (Student Forum) ในงานประชุมวิชาการ

2021-02-26 00:56:16 By Admin |  342    0    0

หลักการและเหตุผล

          การวิจัยถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยนักเทคนิคการแพทย์มีความคุ้นเคยกับการทำวิจัยมาตั้งแต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์กำหนดให้วิชาภาคนิพนธ์เป็นวิชาบังคับ นอกจากนี้หลังจากจบการศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ต่างๆ ยังสนับสนุนให้นักเทคนิคการแพทย์ทำการวิจัย ในแต่ละปีจึงมีการผลิตผลงานวิจัยจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก หลายผลงานเป็นผลงานวิจัยที่ดี สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ พัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนเองในที่ประชุมวิชาชีพค่อนข้างจำกัด ผลงานวิจัยที่ดีจำนวนมาก จึงถูกเก็บไว้ไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือพัฒนาต่อยอดเท่าที่ควร  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรม Student Forum ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์จากทุกสถาบัน มีโอกาสนำผลงานวิจัยของตนเองไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ องค์กรวิชาชีพและนักเทคนิคการแพทย์จากทั่วประเทศ โดยจะทำการคัดเลือกผลงานวิจัยจากนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี จำนวนไม่เกิน 6 เรื่อง เพื่อเชิญให้ไปนำเสนอด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการ ข้างต้น กิจกรรมนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งในระดับที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพในอนาคต และทำให้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น

รายการไฟล์แนบ :
R SF โครงการ student forum ปี 64.pdf ( Filesize : 296 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 4559 (Online : 5)