ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2564-2567

2021-01-23 12:52:30 By Admin |  759    0    0

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2564-2567

ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

                    อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2564-2567 ฉบับที่ 1/2563 เรื่องการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แล้วนั้น ได้มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย ส่งเอกสารการสมัครประกอบด้วยใบสมัคร เอกสารแสดงประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันตามวิธีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กำหนด หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสารครบถ้วนและได้หมายเลขตามลำดับ ดังนี้

1. หมายเลข 1 ดร.ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท
2. หมายเลข 2 รศ.ดร.ทนพ. พิทักษ์ สันตนิรันดร์

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564
 

(ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ


 


 

รายการไฟล์แนบ :
1.2564ประกาศรายชื่อผู้สมัคร.pdf ( Filesize : 91 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2791 (Online : 5)