ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

2020-07-17 09:18:14 By Admin |  4032    0    0

Logo-สมาคม.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพที่ 5

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

กำหนดการประชุม
วันที่ 27 สิงหาคม 2563
เวลาหัวข้อ
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5
09.10 – 09.20 น.แนะนำจังหวัดกาญจนบุรี
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้แทน
09.20 – 09.30 น.

กล่าวรายงาน ความเป็นมาของการจัดประชุม
โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ทนพญ.สมพิศ ปินะเก

09.30 – 10.05 น.กล่าวเปิดงาน มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ
และผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดีเด่นประจาปี 2563
โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10.15 – 10.30 น.ปาฐกถาพิเศษ
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.

เสวนาพิเศษ เรื่อง New normal in medical laboratory

โดย  

1.ดร.พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครปฐม
2.ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ 

3.ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ

ดำเนินรายการโดย ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ

12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.Update Laboratory diagnosis for Covid 19
โดย ศ.นพ.ยง ภู่สุวรรณ
14.00 – 14.30 น.MT กับ Social media
โดย ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน
14.30 – 14.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.นำเสนอผลงานวิชาการ Oral presentation
5 เรื่อง ที่ได้รับการคัดเลือก
16.00 – 18.00 น.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563

เวลาหัวข้อ
08.20 – 08.50 น.Pitfall in PCR for Covid 19
โดย ทนพ.ประยุทธ แก้วมะลัง
08.50 – 09.50 น.ห้องปฎิบัติการจะดำเนินการอย่างไร ??? กับการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา
โดย ทนพญ.สมพิศ ปินะแก
09.50.00-10.50 น.Data to insight สำรวจความหมายและสร้างคุณค่าจากข้อมูล
โดย อ.ดร.ทนพ.ประสงค์ แคนา
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
10.50 – 11.45 น.ทุนสนับสนุนงานวิจัยสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 2564
โดย 1. นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์
       2. ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ
11.15 – 11.15 น.รับประทานอาหารว่าง (แจกในห้องบรรยาย)
11.45 – 12.30 น.มอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
โดย นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ
12.30 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563

https://forms.gle/enYyfTAV6n53FBRt7

หนังสือเชิญสถาบัน QR.jpg

การชำระเงินค่าลงทะเบียนโปรดโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควร์

ชื่อ บัญชี “สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย”

เลขที่บัญชี 162–0-09859–8

ส่งสำเนาหลักฐาน การโอนเงินที่คุณรณพร ประสงค์สุข (พี่แอ๋ว)

E-mail address: ranaporn.pra@gmail.com,

Line: pou_pee16

โทรสาร 0-2948-5758

โทรศัพท์ 0-2948-5757

มือถือ 088-681-1581

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญประชุม.pdf ( Filesize : 596 KB )
หนังสือเชิญเข้าร่วมงานขายบูธงานเกษียณ.pdf ( Filesize : 224 KB )
Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 5541 (Online : 3)