รับสมัครคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์ไทย (AMTT) กับสมาคมเทคนิคการแพทย์เกาหลี (KAMT)

2020-02-04 14:31:46 By Admin |  2327    0    0

รับสมัครคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์

โครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (AMTT) กับสมาคมเทคนิคการแพทย์เกาหลี (KAMT)

 

เนื่องด้วยในปี 2563 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ยังประเทศเกาหลีเป็นเวลา 1 สัปดาห์ (7-11 เมษายน 2563) จึงได้ทำการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สมาคมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังนี้

1.1  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โซล

1.2. ค่าเบี้ยงดูงานวันละ 1,000 บาทต่อคน

2. สมาคมเทคนิคการแพทย์เกาหลีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศเกาหลีทั้งหมด

 

3. คุณสมบัติและเงื่อนไขสาหรับผู้สมัครเข้ารับทุนมีดังนี้

3.1 เป็นนักเทคนิคการแพทย์ทางานในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล มีประสบการณ์ในการทางานมาอย่างน้อย 3 ปี

3.2 เป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

3.3 ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานให้ไปศึกษาดูงานในวันและเวลาที่กาหนด

3.4 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3.5 มีสุขภาพแข็งแรง

3.6 เขียนเล่าประสบการณ์ในการดูงานว่าสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาหน่วยงานหรือวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร โดยบทความจะถูกนาไปเผยแพร่ในจุลสารของสมาคม 

 

4. เกณฑ์การคัดเลือก

4.1 ผู้สมัครกรอกไปสมัครพร้อมส่ง เรื่อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 300 คา โดยใช้ไฟล์ pdf ส่งมาที่ amtt.inter@gmail.com

4.2 คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาใบสมัคร และบทความเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 5 คนเพื่อสอบสัมภาษณ์

4.3 การสอบสัมภาษณ์ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีโดยคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

4.3.1 ความรู้ทั่วไป 20 คะแนน

4.3.2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 20 คะแนน

4.3.3 บุคลิกภาพ 30 คะแนน

4.3.4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 คะแนน

 

ระยะเวลารับสมัคร : ถึงวันที่ 20 ก.พ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (แจ้งทางโทรศัพท์) : 25 ก.พ. 2563

สอบสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการสมาคมฯ : 6 มี.ค. 2563 เวลา 10.00 น. 

ประกาศผลการคัดเลือก (ทางเว็บไซต์สมาคมฯ) : 6 มี.ค. 2563 

พบและชี้แจงรายละเอียดในการดูงาน ข้อแนะนำ และอื่น ๆ แก่ผู้ได้รับทุนก่อนเดินทาง : 5 เม.ย. 2563

เดินทาง และศึกษาดูงาน : 6 - 12 เม.ย. 2563

ส่งรายงานกลับมายังประธานกรรมการ : 15 พ.ค. 2563

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2453 (Online : 3)