สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล

2020-01-14 10:25:42 By Admin |  798    0    0

 

638753.jpg

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานเปิดการประชุม“การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล” ด้วยการวางระบบ การเจาะเลือดการเก็บและการส่งตัวอย่างที่สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ช่วยลดความแออัดการใช้บริการในโรงพยาบาลและลดเวลาการรอใช้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของประชาชน ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563

638755.jpg638752.jpg

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

194624.jpg

ในการนี้ ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

 

638749.jpg   

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท 

ายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

 

AMTT on Jan 13 2020_Page_01.jpg

 

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ" ภายใต้การบรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ" โดยมี รศ.ทนพญ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ศ.ดร.ทนพ. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานสภาคณบดีผู้ผลิต และ นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช.  เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา 

 

638757.jpg638751.jpg638756.jpg638754.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 818 (Online : 3)