การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี (Student Forum)

2019-08-30 11:55:13 By Admin |  2236    0    0

Logo-สมาคม.jpg

โครงการ การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี (Student Forum)

 

 

            ในการนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จึงขอเชิญชวนสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยและนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดคัดเลือกผลงาน โดยส่งบทคัดย่อพร้อมเรื่องย่องานวิจัย ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มายังสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

            ผลงานวิจัยจำนวน 6 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะได้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในงานประชุมวิชาการ "The 44th Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (44th ACMTT), May 2020, Thailand" ทั้งนี้นักศึกษาที่ผลงานวิจัยได้รับการคัดเลือกและเป็นผู้นำเสนอผลงานจะได้รับเงินรางวัลเรื่องละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเรื่องละไม่เกิน  2 คน และสถาบันผู้ผลิตที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือก จะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ

 

สามารถส่งผลงานได้ที่ Google Form (http://shorturl.at/dOSZ0) ภายในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญส่งผลงานstudent forumปี63.pdf ( Filesize : 405 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)