การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2019-06-26 12:38:47 By Admin |  1660    0    0

32522_1.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภาระกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี และเพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักเทคนิคการแพทย์ในเขตพื้นที่สาธารณสุขทั้ง 13 เขต อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานในระดับสากล

ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงได้จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ

 

ผู้ประสานงาน นางรณพร ประสงค์สุข

โทร. 0-2948-5757 , 088-6811581 ranaporm.pra@gmail.com

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญประชุมสัญจร2.pdf ( Filesize : 636 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1026 (Online : 6)