โครงการให้ทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2562

2019-06-22 14:04:02 By Admin |  1048    0    0

81013.jpg

 
 
 
วันที่ 22 มิถุนายน 2562 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โดย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ได้มีการดำเนินโครงการให้ทุนสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ประจำปี 2562 ณ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ดังนี้
 
1. มอบทุนนักวิจัยแก่นักวิจัยที่ได้รับทุน จำนวน 5 ทุนๆ ละ 25,000 บาท โดยผลงานที่ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยมี  จำนวนทั้งสิ้น
    5 เรื่อง ได้แก่
        1.1  Investigating synergistic antimicrobial effect of Carbapenems and Silver nanopartiples against
               carbapenems-resistance Enterobacteriaceae (CRE)
        1.2  การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจโรคพยาธิเข็มหมุด
        1.3  Generation of self-differentiated monocytes-derived dendritic cells expressing folate receptor alpha
               for  activation of effector T lymphocytes against breast cancer cells
        1.4  การตรวจ Glycate hemoglobin ด้วยหลักการ capillary electrophoresis มีประโยชน์ในการตรวจพบฮีโมโกลบิน
               ผิดปกติในผู้ป่วยเบาหวาน
        1.5  การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้แลบอย่างสมเหตุผของ รพ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560-2561
 
80998.jpg81007.jpg81010.jpg81012.jpg
       
 
 2. การบรรยายให้แก่นักวิจัยและผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
        2.1  Research methodology for MT: Research types, Questions and Designs
        2.2  Basic statistics for MT research
        2.3  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
        2.4  การเผยแพร่ผลงานและสิทธิบัตรการวิจัย
 
81015.jpg81023.jpg81021.jpg81027.jpg
81031.jpg
 
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1102 (Online : 1)