ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

2019-05-30 07:13:32 By Admin |  607    0    0

ตามที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะจัดประชุมวิชาการ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) และ The 43rd Annual Conference of Medical Technologist of Thailand (43rd ACMTT) ขึ้นระหว่าง วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2562   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรีนั้น

          สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงกำหนดให้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:00 – 15:00 น. ณ ห้องประชุมเพชร โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

          1. ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์บริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ  ของคณะกรรมการบริหาร วาระ 2561-2564 ในรอบปี 2561-2562

          2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

          3. การรับรองงบดุลบัญชี ปี 2561

          4. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

          5. เรื่องเพื่อพิจารณา

          6. เรื่องอื่นๆ

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ(1)2562.pdf ( Filesize : 85 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1606 (Online : 15)