ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต

2015-10-18 01:49:16 By Admin |  963    0    0

Picture1.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต และ ขอให้สมาชิกทุกท่าน “ยืนยันตัวตนและอัพเดทข้อมูลส่วนตัว” ที่ http://member.amtt.org เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

 

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต ตามนโยบายในข้อ 1 ว่าด้วยการสนับสนุนเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ เรื่อง การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก จึงใครขอกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต”

ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

“สาธารณภัย” หมายความว่า ภัยที่เกิดจาก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นอันมีที่มาจากสาธารณะ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้กระทำให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสมาชิกสมาคมฯ ที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศของทางราชการ

ข้อ 4 ผู้ที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือต้องเป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

ข้อ 5 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบสาธารณภัยทุกชนิด ให้จ่ายได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้ง

ข้อ 6 กรณีสมาชิกเสียชีวิต สมาคมฯจัดพวกหรีด ไม่เกิน 1,000 บาท และ ค่าช่วยเหลืองานศพ 3,000 บาท

ข้อ 7 ให้สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัย ยื่นขอรับความช่วยเหลือตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมหลักฐานหนังสือรับรอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประสบภัย

ข้อ 8 ค่าใช้จ่ายกรณีที่สมาคมฯรับเป็นเจ้าภาพงานศพ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อ 9 กรณีที่มีปัญหาในการใช้ระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของนายกสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2558

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯ

รายการไฟล์แนบ :
file1_134.pdf ( Filesize : 455 KB )
ใบขอรับการให้ความช่วยเหลือ.pdf ( Filesize : 39 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1439 (Online : 1)