ด่วน! สมาคมขอมอบของขวัญเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยสมาชิกที่อายุมากกว่า 60 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการที่พัทยาฟรี จำนวน 30 ท่าน

2019-04-13 09:59:00 By Admin |  866    0    0

วันผู้สูงอายุ.jpg

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอมอบของขวัญเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยสมาชิกที่อายุมากกว่า 60 ปี จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการที่พัทยาฟรี จำนวน 30 ท่าน เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันผู้สูงอายุ 2562 นี้เท่านั้นนะครับ 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2060 (Online : 2)