สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯฟิต ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์วิชาชีพ สอดคล้องไทยแลนด์ 4.0

2019-02-21 13:03:42 By Admin |  1091    0    0
เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภาระกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่นๆ โดยการจัดประชุมกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมฯเพื่อพัฒนาความสามารถและองค์ความรู้ของ สมาชิกสมาคมฯและนักเทคนิคการแพทย์ให้มีความรอบรู้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข 4.0 และ ไทยแลนด์ 4.0 ตามกรอบใหญ่ของประเทศที่ได้กำหนดแนวทางไว้
IMG-3235_resize.JPG
IMG-3237_resize.JPG
IMG-3241_resize.JPG
IMG-3243_resize.JPG
IMG-3246_resize.JPG
IMG-3248_resize.JPG
IMG-3249_resize.JPG
IMG-3251_resize.JPG
IMG-3253_resize.JPG
IMG-3258_resize.JPG
IMG-3260_resize.JPG
IMG-3262_resize.JPG
IMG-3265_resize.JPG
IMG-3271_resize.JPG
IMG-3272_resize.JPG
 
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)