ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาสัญจร ครั้งที่ 1

2019-02-20 14:39:51 By Admin |  2162    0    0

ที่ ส.ท.พ.ท./2562/0335                                                  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1

เรียน    นายแพทย์สาธารณสุข/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. โครงการจัดประชุมวิชาการ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภาระกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี และเพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักเทคนิคการแพทย์ในเขตพื้นที่สาธารณสุขทั้ง 13 เขต อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานในระดับสากล

ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงได้จัดการประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

             ขอแสดงความนับถือ

    ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

 นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

ผู้ประสานงาน นางรณพร ประสงค์สุข

โทร. 0-2948-5757 , 088-6811581 ranaporm.pra@gmail.com

รายการไฟล์แนบ :
หนังสือเชิญสัญจรครั้งที่ 1.pdf ( Filesize : 363 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1023 (Online : 2)