สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ เตรียมเปิดให้ลงทะบียนออนไลน์ ประชุมวิชาการครั้งที่ 43 เริ่ม 15 มี.ค.–15 พ.ค. 2562

2019-02-19 14:03:35 By Admin |  11428    0    0

การประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43

“Breakthrough in Medical Technology”

 และการประชุมนานาชาติ The 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019)

วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

๑. หลักการและเหตุผล

 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนาประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และการมุ่งสู่ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals – SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนถูกนำมาพิจารณาจัดการความสัมพันธ์ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพที่เป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนในมิติอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเข้าสู่ยุค ประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างมีแบบแผน มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระบบสุขภาพประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงสู่การบูรณาการความรู้แบบองค์รวม ความรู้ในรูปแบบสหสาขามีความจำเป็นและสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ต่างๆแก่แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัย ติดตามรักษา หรือควบคุมโรคต่างๆ ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี จึงได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าในศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ อันประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายวิชาการในทุกสาขางานหลักทางเทคนิคการแพทย์และวิชาการที่ตอบสนองต่อทิศทางของวิชาชีพในอนาคต ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ที่ทันสมัยแล้วยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานด้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเข้าชมการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการดำเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานในทิศทาง ประเทศไทย 4.0 และระดับสากล ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

       ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข แก่นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข

       ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรค การรักษา  การติดตามผลการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

       ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ให้สามารถปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับประเทศและระดับสากล ส่งเสริมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย

 

๓. รูปแบบการจัดประชุม

       ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Pre-conference workshop)

       ๒. การบรรยาย อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

       ๓. การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์

       ๔. การเสนอผลงานวิชาการ

 

๔. ระยะเวลาและสถานที่      

วันที่ ๒๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ( โดยในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม ) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

๕. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ และผู้สนใจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

๖. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

          ประมาณ ๒,๕๐๐ คน

 

๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี      พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

๘. การลงทะเบียนและอัตราค่าลงทะเบียน

สมาคมฯจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ทาง www.amtt.org โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น จะได้รับชุดเอกสารประกอบการประชุม

 

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการครั้งที่ 43

ประเภท

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2562

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562

28- 31 พฤษภาคม 2562

29- 31 พฤษภาคม 2562

28- 31พฤษภาคม 2562

29- 31พฤษภาคม 2562

สมาชิกสมาคม

3,500

3,000

4,000

3,500

บุคคลทั่วไป

4,500

4,000

5,000

4,500

สมาชิกอายุ 60 ปีขึ้นไป

2,250

2,000

2,500

2,250

 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกันและสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงความสำคัญของการพัฒนางานทางด้านเทคนิคการแพทย์ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการตามหลักการประกันคุณภาพ และการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล

 

๑๐. ตารางการประชุม (เอกสารแนบ)

                                ผู้เสนอโครงการ                                        ผู้อนุมัติโครงการ            

                         ดร.ทนพ.สุพรรณ  ฟู่เจริญ                            ดร.ทนพญ.สลักจิต  ชุติพงษ์วิเวท

                          ประธานอนุกรรมการวิชาการ         นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์                                                             

                                                                           พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 

         

 

 

รายการไฟล์แนบ :
โครงการประชุมครั้งที่๔๓.doc ( Filesize : 73 KB )
หนังสือเชิญโรงพยาบาล.doc ( Filesize : 126 KB )
หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 43.pdf ( Filesize : 1 MB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1605 (Online : 4)