ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี 2562

2019-02-13 15:36:52 By Admin |  1737    0    0

ประกาศ

เลขที่ 2/2562

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เรื่อง การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี 2562

…………………………………………………………………

                 

            ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประกาศให้มีการคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นและมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ชัดในสังคมและแวดวงเทคนิคการแพทย์ ทั้งในด้านการครองตน  ครองคน  และครองงาน  โดยยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  เพื่อประกาศและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น“นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562“ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลและครอบครัวสืบไป 

 

คุณสมบัติของนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น

  1. เป็นนักเทคนิคการแพทย์และเป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  2. เป็นผู้ที่มีความเชียวชาญ หรือมีผลงานโดดเด่น
  3. นำความรู้และความเชี่ยวชาญบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม
  4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  และดำรงตนอยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ยอมรับในสังคม
  5. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย

 

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น

          ผู้เสนอ กรุณาส่งชื่อและผลงานโดยสังเขป ของบุคคลที่จะส่งเข้ารับการคัดเลือกไปที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 52/1 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230  หรือทางอีเมล์ jarurinw@yahoo.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

 

คุณสมบัติในการพิจารณา

  1. มีผลงานในวิชาชีพเป็นประโยชน์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม/ประชาชน (ครองงาน)
  2. มีคุณธรรม มีจิตบริการ ทุ่มเทเสียสละต่อผู้อื่น (ครองคน)
  3. ประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมอันดี กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี (ครองตน)
  4. อื่น ๆ เช่น ผลงานที่ภาคภูมิใจ งานด้านบริหาร จิตอาสา

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562

ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

 นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศการเลือกนักเทคนืคดีเด่น2562.pdf ( Filesize : 253 KB )
แบบฟอร์มเสนอนักเทคนิคดี2562.doc ( Filesize : 354 KB )
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1606 (Online : 2)