ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561

2019-01-29 10:55:46 By Admin |  882    0    0

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561

เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2561.jpg

สำหรับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญซึ่งพระมหากษัตริย์จะได้พระราชทานเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา โดยได้แสดงให้เป็นที่ประจักษ์เป็นพิเศษว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ในการขอพระราชทานให้คำนึงอย่างรอบคอบถึงความชอบที่ได้ใช้ศิลปวิทยาเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเหรียญทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงและเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับพระราชทาน ทายาท ครอบครัว และวงศ์ตระกูล ตลอดจนเทคนิคการแพทย์ทุกระดับ
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาในครั้งนี้

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2857 (Online : 6)