คณะทำงานจุลสารสมาคมฯ วาระ 2561-2564 ประชุม ครั้งที่ 1 เพื่อดำเนินการจัดทำจุลสารฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง

2018-11-23 11:38:47 By Admin |  1007    0    0

IMG-4676.JPG

คณะทำงานจุลสารสมาคมฯ

บรรณาธิการบริหาร

ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

บรรณาธิการจุลสาร

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

 

กองบรรณาธิการ

1. ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด

2. ทนพ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

3. ทนพญ.บุญนิภา สงคราม

4. ทนพญ.ทิพย์รัตน์ โพธิพิทักษ์

5. ทนพ.ธนสาร ศิริรัตน์

6. ทนพ.ชาญณัฏฐ์ พรมพิงค์

7. ทนพญ.สุภาวดี แย้มศรี

8. ทนพ.จตุรวิทย์ วรุณวานิชบัญชา

 

วิชาการจุลสาร

ทนพญ.กุลนภา ฟู่เจริญ

ประสานการผลิต

ทนพญ.วรางลักษณ์ พิมพาภัย

ทนพ.วิโรจน์ พวงทับทิม

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3382 (Online : 5)