สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

2018-09-16 16:48:49 By Admin |  1120    0    0

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ได้รับแจ้งจากสมาชิกสมาคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการประสบอุทกภัย ในการนี้สมาคมฯ จึงได้รุดให้การช่วยเหลือจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ คือ
1. นายประพันธ์ วุฒิ จำนวนเงิน 3,000 บาท
2. นางกาญจนา กันฟอง(วีรพิเชฏฐ์) 3,000 บาท
3. น.ส.วีรวรรณ อาทิตย์ตั้ง
และคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ได้พิจารณามอบเงินส่วนตัวให้แก่เทคนิคการแพทย์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯอีก 2 ราย ได้แก่
1. นายประจวบ นุผัด 1,500 บาท
2. นายอเนก คำฝั้น 1,500 บาท อีกด้วย
สมาคมฯขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ประสบสาธารณภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ

S__9355281.jpg

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3090 (Online : 4)