สมาคมฯ สนับสนุน และร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561

2018-08-03 22:56:42 By Admin |  1112    0    0
S__214188036.jpg
S__214188035.jpg
S__214188034.jpg
 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้สนับสนุน และร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข และ เขตสุขภาพที่ 10 จัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561
 
ในการนี้ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมเสวนาเรื่อง "นักเทคนิคการแพทย์กับ 2P safety"
 
สมาคมฯใคร่ขอขอบพระคุณสมาชิกฯและนักเทคนิคการแพทย์ทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1599 (Online : 2)