สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมฯที่สนับสนุนงบประมาณ 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ

2018-05-30 15:12:08 By Admin |  863    0    0

1527644575_700_466.jpg

1527644840_700_467.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ2558-2561 ที่สนับสนุนงบประมาณรวม 14 ล้าน ก่อสร้างและตกแต่งที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ในอาคารสภาวิชาชีพ

1.jpg

อาคารสภาวิชาชีพ 14 ชั้นตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสภาการพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข ชั้นที่ 1 เป็นลานจอดรถ ชั้นที่ 2 เป็นห้องประชุมย่อยและพิพิธภัณฑ์ ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 4 เป็นที่ทำการแพทยสภา ชั้นที่ 5 เป็นที่ทำการทันตแพทยสภา ชั้นที่ 6 เป็นที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้นที่ 7 เป็นที่ทำการสภากายภาพบำบัด ชั้นที่ 8 เป็นที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้นที่ 9 เป็นที่ทำการแพทยสภาและสภาเภสัชกรรม ชั้นที่ 10 เป็นที่ทำการวิทยาลัย 4 สภาวิชาชีพๆละ 0.25 ของพื้นที่ (ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์และสภากายภาพบำบัด) ชั้น 11-13 เป็นที่ทำการของราชวิทยาลัยต่างๆ ชั้นที่ 14 เป็นห้องประชุมแพทยสภา

2.jpg

 

งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 398,999,200 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 357,727,200 บาทและเงินนอกงบประมาณที่สภาวิชาชีพร่วมจ่ายตามพื้นที่ใช้สอย 41,272,000 บาท ในค่าใช้จ่ายส่วนที่ 1 นี้สภาเทคนิคการแพทย์ได้จ่ายเป็นเงินจำนวน 4,690,091 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนที่ 2 เป็นค่าออกแบบแปลนอาคารสภาวิชาชีพเพิ่มเติมจากเดิม จำนวนเงิน 2,500,000 บาท สภาเทคนิคการแพทย์ได้จ่ายเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนที่ 3 เป็นค่าติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวนเงิน 49,776,450.29 บาท แพทยสภาจ่ายจำนวน 25,000,000 บาท อีก 4 สภาวิชาชีพ(ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการ แพทย์และสภากายภาพบำบัด) ร่วมกันจ่าย 24,776,450.29 บาท สภาเทคนิคการแพทย์ต้องจ่ายเป็นเงินจำนวน 5,631,011 บาท ในวงเงินนี้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ2558-2561 ได้บริจาคเงินจ่ายให้สภาเทคนิคการแพทย์จำนวน 4,000,000 บาท และสภาเทคนิคการแพทย์จ่ายเพิ่มจำนวน 1,631,011 บาท รวมเป็นเงินที่จ่ายทั้งสามส่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 10,621,102 บาท

3.jpg

4.jpg

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายในที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ ชั้นที่ 6 และ 0.25 ของพื้นที่ชั้นที่ 10 นั้นขณะนี้ได้ดำเนินการให้สถาปนิกออกแบบและเสนอราคาค่าใช้จ่ายตกแต่ง คาดว่าคงใช้เงินจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯวาระ2558-2561 ในงานประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีผู้เสนอให้สมาคมฯ บริจาคเงินจำนวน 10,000,000 บาทเพื่อให้สภาเทคนิคการแพทย์สามารถดำเนินการตกแต่งที่ทำการได้ทันการเปิดใช้อาคารในวันมหิดล อันเป็นการเกื้อกูลกันในองค์กรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่งสมาชิกสมาคมฯ ที่อยู่ในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อรวมกับเงินที่สมาคมฯ สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่ 3 ก่อนหน้านี้จำนวน 4,000,000 บาทแล้ว จึงเป็น เงินที่สมาคมฯ บริจาคสนับสนุนการตกแต่งอาคารที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ทั้งสิ้น 14,000,000 บาท

5.jpg

6.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2558-2561 และสมาชิกสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง ที่บริจาคเงินสนับสนุนการก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ในครั้งนี้ ซึ่งสภาฯ จะได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกติดไว้ ณ ที่ทำการสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป

7.jpg

ที่มา http://www.mtcouncil.org/site/content/view/1092/

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1677 (Online : 1)