ด่วน! ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง

2017-12-14 09:38:38 By Admin |  448    0    0

25442967_1545293722217858_1190674513835142034_n.jpg

ด่วน! ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และชมรมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน กําหนดจัดการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

จึงขอเรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ สายงานเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนจํานวน 800 บาท (เป็นค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง) รับจํานวน 150 ท่ีนั่ง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันน้ี ท้ังน้ีผู้เข้าร่วมสัมมนามีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นได้ตามระเบียบ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/…/1tIC-7P_sQEfZt6MUZct-8pwij…/view… และ สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่ ranaporn.pra@gmail.com

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2450 (Online : 2)