ด่วน!!! ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี!!! การประชุมวิชาการในงานThailand Lab 2017 วันที่ 6-8 กันยายน 2517

2017-08-24 20:43:33 By Admin |  637    0    0

 

21016052_1440971795983385_6540561139673090272_o.jpg21056169_1440971819316716_468110693416185517_o.jpg

20989271_1440971905983374_6406705541252732863_o.jpg

21015755_1440977029316195_5463320722483108072_o.jpg

ด่วน!!! ลงทะเบียนออนไลน์ฟรี!!! การประชุมวิชาการในงานThailand Lab 2017 วันที่ 6-8 กันยายน 2517 ณ ห้องประชุม MR210 ศูนย์การประชุม BITEC กรุงเทพฯ และ CMTE 18.5 คะแนน

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์และผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการ ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับผู้จัดงาน Thailand Lab 2017 จัดการประชุมในหัวข้อ “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

จัดในวันที่ 6- 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม MR210 ศูนย์การประชุม BITEC กรุงเทพฯ 

โดยการประชุมครั้งน้ียกเว้น ค่าลงทะเบียน ท้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดย ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามภาพ

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3467 (Online : 4)