สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

2017-08-05 20:27:35 By Admin |  497    0    0

20604692_1423564464390785_557034575318291654_n.jpg

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันธ์ และ ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล เป็นตัวแทนของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อุทกภัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยรองปลัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3467 (Online : 4)