คำประกาศเกียรติคุณ “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐” พล.ต.ท. นพ.กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา

2017-07-01 14:31:53 By Admin |  861    0    0

19488623_1387636621316903_1132230639279183709_o.jpg

คำประกาศเกียรติคุณ
“นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐”
ผู้สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาชีพ

พล.ต.ท. นพ.กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2500 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2522 แพทยศาสตร์บัณฑิต Fatima College of Medicine, Philippines พ.ศ.2529 ได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2536 และ อว.เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2545 

พล.ต.ท. นพ. กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา เริ่มรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ พ.ศ.2524 เป็นนายแพทย์ สบ.4 หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำารวจ พ.ศ.2536 เป็นนายแพทย์ สบ.5 หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2554 และเป็นนายแพทย์ สบ.6 สำนักงานแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำารวจ กำกับดูแลกลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลตำรวจ เขตจอมทอง และโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์ ในศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2557-2559 พล.ต.ท. นพ. กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ในปี พ.ศ.2559 และได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นยศ เป็น พลตำรวจโท ในปี พ.ศ.2560 การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตำารวจ พล.ต.ท.นพ. กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา ได้มีส่วนสำคัญในการจัดทำาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพจากสภาเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานห้องปฏิบัติการชันสูตร ให้คำปรึกษางานวิจัยของแพทย์พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และสหวิชาชีพ เป็นแพทย์ประจำหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลตำารวจ เป็นผู้ริเริ่มโครงการเยี่ยมผู้ป่วยในกลุ่มอาการที่น่าสนใจเพื่อเป็นกรณีศึกษาของนักเทคนิคการแพทย์ในการเชื่อมโยงกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการกับการสนับสนุนการวินิจฉัยของแพทย์ เป็นวิทยากร และควบคุมการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชา Clinical Correlation ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนการปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์และมหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ อยู่เสมอ 

ด้านการอุทิศตนเพื่อสังคม พล.ต.ท. นพ. กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา ได้ร่วมงานกับมูลนิธิกุศลธรรมอนามัยสงเคราะห์เปิดคลินิกบริการตรวจรักษาโดยไม่คิดมูลค่า แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแพทย์อาสาไปประจำา เพื่อเริ่มบุกเบิกเปิด โรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโรงพยาบาลที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อให้การตรวจรักษาเบื้องต้นแก่ข้าราชการตำารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาได้เปิดเป็นโรงพยาบาลทั่วไปให้บริการแก่ข้าราชการ ประชาชน รวมทั้งดูแลผู้ต้องสงสัยในเหตุการณ์ก่อการร้าย เป็นผู้ริเริ่มโครงการตรวจโรคและรักษาพระสงฆ์อาพาธ ซึ่งประสบความลำาบากในการเดินทางไปรักษาในตัวจังหวัด สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการเสนอของสมาชิกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ แก่ พล.ต.ท.นพ. กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3458 (Online : 3)