คำประกาศเกียรติคุณ “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พ.ศ. 2560” ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

2017-07-01 14:28:55 By Admin |  833    0    0

19598751_1387633387983893_6939960958574203354_n.jpg

คำประกาศเกียรติคุณ “นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น พ.ศ. 2560”
ผู้สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ

 

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก) จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520 และ Doctor of Philosophy (Ph.D.) สาขา Medical Science จาก Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ยังได้รับทุนไปฝึกงานและศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง เกษียณอายุราชการจากภาควิชาพยาธิวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และความเพียรในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ดังนี้ การสร้างองค์ความรู้ผ่านผลงานวิจัย มีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 109 เรื่อง มุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านโลหิตวิทยา ธนาคารเลือด และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตรวจทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต อาทิ การพัฒนาชุดนำ้ยาตรวจด้วยการใช้เทคนิควิเคราะห์ทางอณูชีววิทยาเพื่อการตรวจหาแอนติเจนต่อเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว (human leukocyte antigen; HLA และ human neutrophil antigen; HNA) และเกล็ดเลือด (human platelet antigen; HPA) ทำให้ลดการใช้ชุดตรวจสำาเร็จรูปที่จำหน่ายโดยบริษัทต่างประเทศ ลดต้นทุนค่านำ้ยา และเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ รวมทั้งแก้ปัญหาชนิดของหมู่เลือดต่างๆ ที่ตรวจได้ไม่ครอบคลุม และเหมาะสมกับปัญหาที่พบในผู้ป่วยคนไทย เป็นต้น 

การเรียนการสอน ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง มีความมานะ อุตสาหะ ในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดอบรมระยะสั้นให้แก่นักเทคนิคการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ผ่านทาง บทความวิชาการ คู่มือปฏิบัติการ และตำาราที่มากถึง 6 เล่ม โดยเฉพาะความรู้ด้านโลหิตวิทยา และวิทยาศาสตร์การบริการโลหิตการบริหารและการบริการวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง มีผลงานในการบริหารงานในบริบทต่างๆ อาทิ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการบัณฑิต ศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฯ กรรมการบริหารและอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กรรมการและประธานการจัดประชุมวิชาการสมาคม Australasian South East Asian Tissue Typing Association (ASEATTA) กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิวารสารต่างๆ เช่น เวชสารแพทย์ทหารบก วารสารเทคนิคการแพทย์ วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต เป็นต้น ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือก และออกข้อสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิทยากรบรรยายรับเชิญของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ด้านวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

จากความตั้งมั่น และความเพียรของการประกอบกิจโดยชอบในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของ ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน และผลงานวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องอาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการในวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนา คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 รางวัลที่หนึ่งผลงานวิจัยและพัฒนา ของกองทัพบก ประจำปี 2550 รางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปี 2555 รางวัลผู้นำาเสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ โดยสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS รวมจำนวนครั้งสูงที่สุด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำาปี 2559 เป็นต้นนับเป็นต้นแบบของการครองตน ครองคน ครองงาน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างอย่างแท้จริง
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการเสนอของสมาชิกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 มีนาคม 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรมอบโล่เชิดชูเกียรตินักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นผู้สร้างความเข้มแข็งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สายวิชาการ แก่ศาสตราจารย์พิเศษ พลตรีหญิง ดร. ทนพญ. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1016 (Online : 1)