คำประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ

2017-07-01 14:22:38 By Admin |  882    0    0
 
                                            19575211_1387629981317567_542521705244854300_o.jpg
 
 
 
 


คำประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ เกิดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2480 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2505 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2517 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2528

การปฏิบัติงาน เริ่มรับราชการเป็นพนักงานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2503 และเป็นศาสตราจารย์ระดับ 10 สาขาปรสิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาและผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ มีความมุ่งมั่นใน การใช้ความรู้ ความสามารถทางเทคนิคการแพทย์ สร้างคุณูปการด้านการจัดการโรคติดเชื้อจากปรสิต ให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้านปรสิตวิทยา และระบาดวิทยาของการติดเชื้อปรสิต เพื่อวางแผนป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง โดยมีผลงานสำคัญ อาทิ การรายงานการพบพยาธิปากขอ ชนิด Ancylostoma ceylanicum เป็นครั้งแรกในคนไทย การวิจัยพบว่าหอย Oncomelania nosophora สามารถนำพยาธิใบไม้ปอด ชนิด Paragonimus heterotremus เป็นครั้งแรกในห้องทดลอง 
รายงานการพบพยาธิใบไม้ลำไส้ สายพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ Echinostoma ilocanum, Haplorchis pumilio, Episthmium caninum, Echinochasmus japonicus และ Plagiorchis harinasutai เป็นครั้งแรกในคนไทย รายงานการพบว่าตัวตะกวด (Varanus bengalensis) เป็นตัวนำ (Paratenic host) ของพยาธิ Angiostrongylus cantonensis มาสู่คนเป็นครั้งแรกในโลก

ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่านได้แต่งหนังสือ ตำรา บทความวิชาการ เผยแพร่มากกว่า 90 ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรในสายงานเทคนิคการแพทย์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น Atlas of Medical Parasitology with Color Illustrations (English and Japanese Edition) หนังสือโรคหนอนพยาธิประกอบภาพ (Atlas of Medical Helminthology) หนังสือปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ ทฤษฎีและปฏิบัติการ หนังสือการตรวจวินิฉัยทางห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ในพยาธิวิทยาคลินิก เนื้อหาในบทการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโรคจากปรสิต ในหนังสือ แนวทางการตรวจและการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนไทย เป็นต้น นอกจากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ ได้ใช้ความรู้ และประสบการณ์พัฒนาบุคลากรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสายสุขภาพต่างๆ ผ่านบทบาทของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ คณะอนุวุฒยาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญสาขาปรสิตวิทยา ของสภาเทคนิคการแพทย์อีกด้วย 

ผลจากการพัฒนาวิชาความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์ ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ ที่ได้สร้างผลงานที่มีคุณูปการเป็นหลักเกณฑ์ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นที่ประจักษ์ และพัฒนางานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ ส่งผลให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตามลำาดับ และได้รับการเชิดชูเกียรติจากการอุทิศตนสร้างประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จากการอุทิศตนเพื่อวิทยาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษด้วยดี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วงการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ตามลำดับ

ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการเสนอของสมาชิกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 มีนาคม 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประยงค์ ระดมยศ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป
 
Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1598 (Online : 2)