คำประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

2017-07-01 14:18:26 By Admin |  1062    0    0

19575261_1387617824652116_3067108579994730002_o.jpg

คำประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2476 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ.2500 แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมันนี พ.ศ.2505 และปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2527
การปฏิบัติงาน เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ตรี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2501 และเป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 14 ปี นับแต่ปี พ.ศ.2517 ถึง 2530 และเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 7 ปี 

ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ มีความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านการแพทย์ ผสานกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ สร้างคุณูปการด้านการจัดการโรคติดเชื้อจากไวรัสของประเทศไทย ให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการบริการด้านไวรัสวิทยา และระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ เพื่อวางแผนป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างถูกต้อง อาทิ โรคตับอักเสบ ร่วมศึกษาวิจัยไวรัสตับอักเสบ และพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก สามารถถ่ายทอดไปสู่ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วไปได้ และเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ ทำาให้สามารถลดอุบัติการณ์การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งตับ โรคพิษสุนัขบ้า ท่านเป็นผู้วิจัยโรคพิษสุนัขบ้ามากว่า 40 ปี ได้พัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในส่วนภูมิภาค ให้สามารถพัฒนาการชันสูตรโรคได้อย่างแม่นยำ และผลักดันให้มีการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเป็นแผนระดับชาติ

โรคหัดเยอรมัน ท่านได้ศึกษาวิจัยสาเหตุสำคัญของความพิการแต่กำาเนิดของทารกภายหลังแม่ติดเชื้อหัดเยอรมัน ผลการวิจัยนำาไปสู่การพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และขยายไปทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังได้ทำาการทดสอบประสิทธิผลและฤทธิ์ข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน และผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขดำาเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนเป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถลดอัตราการเกิดทารกพิการได้อย่างมากโรคเอดส์ ท่านเป็นผู้ริเริ่มและดำาเนินการศึกษาวิจัยโรคเอดส์ทางห้องปฏิบัติการกว่า 20 ปีทำให้เกิดความร่วมมือกับนานาชาติในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ นำาไปสู่การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 นับเป็นการพัฒนาการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ในประเทศไทยที่ชัดเจน นอกจากนั้นยังได้ศึกษาวิจัยโรคอื่นๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบแจแปนีสเอ็นเซฟาไลติส (Japanese encephalitis viral disease) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนกและซาร์ส และได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อไวรัสขององค์การอนามัยโลกด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ท่านได้แต่งหนังสือ ตำรา บทความวิชาการ เผยแพร่มากกว่า 200 ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรสายสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ที่ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย เพื่อเปิดโอกาสด้านการศึกษาหาความรู้จากการอ่าน ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง พึงนำไปปฏิบัติได้ ควบคู่กันกับการสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบของสมาคม โดยได้รับเกียรติให้ดำารงตำแหน่งนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) นายกสมาคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทยประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

ผลจากการพัฒนาวิชาความรู้ด้านการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเทคนิคการแพทย์ ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ได้สร้างผลงานที่มีคุณูปการเป็นหลักเกณฑ์ และแหล่งอ้างอิงทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพประชาชนเป็นที่ประจักษ์และพัฒนางานในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศส่งผลให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ และได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ ตามลำดับ

ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยการเสนอของสมาชิกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 26 มีนาคม 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ เพื่อเป็นเครื่องแสดงเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1023 (Online : 1)