รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม "หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต"

2017-02-20 00:04:55 By Admin |  278    0    0

16298635_1229412043806029_5431672126390265233_n.jpg

รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม "หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต" จำนวน 4 ท่าน ในการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2560 โดยทางสมาคมฯจะติดต่อท่านโดยตรงต่อไป

1. คุณพัชรินทร์ สวัสดิสาร 
2. คุณปรัศนี ดิษระ
3. คุณจิราภรณ์ เจริญอภิบาล 
4. คุณจิราพร รุ่งไมตรี 

และสำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือตามเกณฑ์นี้ ขอให้ยื่นความจำนงภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

 

Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2376 (Online : 4)