รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม "หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต"

2017-01-29 23:48:25 By Admin |  551    0    0

16298635_1229412043806029_5431672126390265233_n.jpg

รายชื่อสมาชิกที่ผ่านการอนุมัติความช่วยเหลือตาม "หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต" ในการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยทางสมาคมฯจะติดต่อท่านโดยตรงต่อไป

1. คุณสมเจตน์ คงศรี
2. คุณธวุฒิ นพวงศ์
3. คุณสดใส นาคเพ็ชร
4. คุณวิจิตร์ ทองนอก
5. คุณเจริญ สุวรรณบูรณ์
6. คุณสุวิมล บุญทองขาว

และสำหรับสมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยที่ยังไม่ได้แจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือตามเกณฑ์นี้ ขอให้ยื่นความจำนงภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1022 (Online : 4)