สรุปการประชุมกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ (วาระ 2558-2561) ครั้งที่ 1/2558

2015-08-03 22:18:18 By Admin |  809    0    0

11846573_858904937523410_1459681510394860600_n.jpg

สรุปการประชุมกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (วาระ 2558-2561) ครั้งที่ 1/2558 

รายชื่อกรรมการสมาคมฯ
1. ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ
2. ทนพ.บัณฑิต คูวิจิตรสุวรรณ อุปนายก
3. ทนพญ.อุมาพร ทรัพย์เจริญ อุปนายก
4. รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ กรรมการ
5. ผศ.ดร.ทนพญ.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์ กรรมการ
6. ทนพ.มนต์ชัย เกตุรังษี กรรมการ
7. ทนพญ.จิรายุ ผาผ่อง กรรมการ
8. รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการและบรรณาธิการ
9. ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์ กรรมการและเหรัญญิก
10. ผศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ กรรมการและวิชาการ
11. ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
12. ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล กรรมการและนายทะเบียน
13. ทนพญ.มยุรี จันทร์โท กรรมการและสวัสดิการ
14. ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ กรรมการและประชาสัมพันธ์
15. ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล กรรมการและเลขาธิการ

แจ้งเพื่อทราบ
ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯได้แจ้งว่าได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ ซึ่งจะส่งไฟล์นโยบายให้กรรมการ ตัวอย่างนโยบาย เช่น
- สนับสนุนเครือข่ายของนักเทคนิคการแพทย์ เพราะถ้ามีเครือข่ายได้ก็จะสามารถสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลในคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ เช่น รางวัลห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์คุณธรรม
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกฏหมายในการประกอบวิชาชีพร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์
- ส่งเสริมกลไกการพัฒนาคุณภาพห้องแล็บ เติมเต็มในส่วนที่ขาด เช่น EQA หรือ Proficiency Testing
- เพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย
- จัดสวัสดิการสำหรับสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านเครือข่ายในพื้นที่ โดยมีตัวแทนเทคนิคการแพทย์แต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงา
- สนับสนุนกิจกรรมการรวมตัวสมาชิกในวาระต่างๆ เช่น เกษียณ ประชุมเครือข่าย
- เชิดชูเกียรติสมาชิกที่เป็นต้นแบบ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น
- นักเทคนิคการแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครั้งแรกสามารถสมัครเป็นสมาชิกฟรี 2 ปี ในรูปแบบการพักชำระค่าสมาชิ
- การพัฒนางานประชุมวิชาการ
- สร้างความเข้มแข็งการเป็นสถาบันหลัก CMTE และสมาชิกจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดภาระค่าใช้จ่าย
- กิจกรรมให้ความรู้กับสมาชิกในสถานการณ์ต่างๆ เช่น MERS และ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
- สนับสนุนการพัฒนาวารสารเทคนิคการแพทย์ ให้น่าเชื่อถือและต่อเนื่อง รักษาระดับให้คงอยู่
- รักษาความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆทั้งการประกอบวิชาชีพและวิชาการ
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เรื่องพิจารณา
1. Asia Association of Medical Laboratory Scientists หรือ AAMLS ตัวแทนจากสมาคมฯ ได้แก่ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ทำหน้าที่ Board of Director

2. Asean Association of Clinical Laboratory Sciences หรือ AACLS ตัวแทนจากสมาคมฯ ได้แก่ ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์, ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ และ ผศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ 

3. Roster for Thailand Advisory board ของ American Society for Clinical Pathology (International) หรือ ASCPi ได้แก่ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์, ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล, ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ, รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ และ ผศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์

4. Thailand Lab ซึ่งจะจัดขึ้นที่ไบเทค บางนา กทม. ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ทนพ.เกรียงไกร กิจเจริญ และ ผศ.ดร.ทนพ.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ เชิญวิทยากรที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม

 

Copyright © 2009-2020 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3087 (Online : 4)