พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้า

2018-07-24 21:47:46 By Admin |  1719    0    0

 

 

24 กรกฎาคม 2561ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เฝ้ากราบทูลลาในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งและถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

 

 

Copyright © 2009-2021 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 5555 (Online : 5)