ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ วาระ 2561-2564 ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง กาหนดการเลือกต้ัง

2018-02-18 09:17:02 By Admin |  870    0    0

 

ประกาศฯ4.2561.jpg

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564

ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง กาหนดการเลือกต้ัง

 

ตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ได้ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายช่ือสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง กาหนดวิธีการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งแล้วนั้น คณะกรรมการขอประกาศกาหนดการเลือกต้ังเป็นดังน้ี

1. คณะกรรมการฯ จะจัดส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ให้สมาชิกผู้มี สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สมาชิกที่ไม่ได้รับบัตร ลงคะแนนเลือกตั้ง ให้แจ้งกลับมายังสานักงานสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 20 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการฯ จะดาเนินการยกเลิกส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งใบเดิม และจัดทาบัตร ลงคะแนนเลือกต้ังใบใหม่ภายใน 5 วันหลังจากปิดรับแจ้ง โดยที่บัตรลงคะแนนเลือกต้ังใบใหม่ กาหนดเป็น เลขบัตรลงคะแนนเดิม ตามด้วย /2 และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

2. คณะกรรมการฯ กาหนดให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งส่งบัตรลงคะแนนเลือกต้ังทาง ไปรษณีย์ไปยัง ตู้ ปณ.8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50202 ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.

3. การนับคะแนนเลือกตั้ง กาหนดนับคะแนนในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการนับคะแนนจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศฯ4.2561.pdf ( Filesize : 206 KB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3273 (Online : 3)