การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 42 ปีพ.ศ. 2561 และ ประกวดผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

2018-02-15 08:56:09 By Admin |  1110    0    0

19488586_1386873661393199_1996886701292148453_o.jpg

 

การให้ทุนสนับสนุนเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 42 ปีพ.ศ. 2561 

และ ประกวดผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

 

เนื่องด้วย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี 42 ปีพ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “MT Innovation” งานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 (โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการประชุม) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบการบรรยายวิชาการ การประชุมเชิง ปฏิบัติการ การแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพ และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย

 

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ในบริบทของวิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) อันจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในอนาคต สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอความร่วมมือทางสถาบันของท่านได้ส่งนิสิต นักศึกษา และผลงานวิจัยเข้าร่วม โดย สมาคมเทคนิค การแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

          1.1. สนับสนุนค่าลงทะเบียนสถาบันละ 2 ราย สําหรับนิสิต นักศึกษาท่ีมีหนังสือรับรองจากสถาบันให้นําเสนอ ผลงานวิจัยรายละ 1 เรื่อง และส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 เมื่อได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการพิจารณาฯ ต้องนําเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการด้วย (การส่งหนังสือรับรองฯ และบทคัดย่อที่ดําเนินการตามเอกสารท่ีแนบมา พร้อมกันนี้ ให้ส่งเป็น attached file มาที่ acmtt42@gmail.com)

          1.2. บทคัดย่อท่ีได้รับการตอบรับให้นําเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาฯ เห็นควรให้เป็น recommended abstract จะได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิเข้ารับการพิจารณารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ประเภทนิสิต นักศึกษา ผู้ท่ีชนะการ ประกวดจะได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล จํานวน 3 รางวัล อีกด้วย 

 

รายการไฟล์แนบ :
การเสนอผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการครั้งที.pdf ( Filesize : 180 KB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3275 (Online : 3)