รับสมัคร/เสนอชื่อ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 64

2020-12-25 08:07:39 By Admin |  140    0    0

รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น

( ด้านวิชาการ/วิจัย, ด้านบริหาร, ด้านบริการ )

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

๑. ลักษณะรางวัล

          รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ/วิจัย, ด้านบริหาร และด้านบริการ จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ     นักเทคนิคการแพทย์ไทยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศที่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคนิคการแพทย์มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับทั่วไปในแวดวงวิชาชีพเทคนิคการแพทย์หรือวงการอื่นที่เกี่ยวข้อง    มีผลงานสร้างความเข้มแข็งและส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมของประเทศในระดับต่าง ๆ นอกจากนี้ผู้ได้รับรางวัลยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและอุปนิสัยเป็นที่นิยม มีคุณธรรม มีจริยธรรมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งยังได้อุทิศตนให้กับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในความเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งในปีนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ จะจัดให้มีรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นใน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ/วิจัย, ด้านบริหาร, ด้านบริการ ประกอบด้วยเงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และจัดให้มีพิธีมอบรางวัล  ในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หรือในวาระอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ได้รับรางวัล

          ๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และเป็นสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

          ๒.๒ มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เคยต้องโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนในคดีความใด ๆ

          ๒.๓ ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

          ๒.๔ มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม

          ๒.๕  ไม่เป็นคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ในชุดปัจจุบัน

 

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑  รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย

          ๑. มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ/วิจัย ทางเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติโดยผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมหลักในผลงานนั้น ๆ

          ๒. เป็นผลงานที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          ๓. ผลงานที่เสนอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรระดับใดระดับหนึ่งของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา

          ๔. ได้รับรางวัล หรือการเชิดชูเกียรติในด้านวิชาการ/วิจัย ในระดับชาติหรือนานาชาติ จากหน่วยงานอื่น ๆ ( ถ้ามี )

๓.๒  รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร

                    มีผลงานโดดเด่นในด้าน การบริหารงานระดับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ที่มีตำแหน่งและสร้างผลงานบริหารงาน             นั้น ๆ

๓.๓  รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ด้านบริการ

                    ๑. มีผลงานโดดเด่นในด้านเทคนิคการแพทย์ เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานวิชาชีพ

                    ๒. ปฏิบัติงานในวิชาชีพมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

                    ๓. มีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวมมาโดยตลอด

                    ๔. ได้รับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติในการประกอบวิชาชีพ ในหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับประเทศหรือระดับชาติจากหน่วยงานอื่น ๆ ( ถ้ามีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )

 

๔. ผลงานด้านเทคนิคการแพทย์ที่นำเสนอด้านวิชาการ/วิจัย

๔.๑ หนังสือ / ตำรา ที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว

๔.๒ บทความทางวิชาการ และ/หรือ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ

๔.๓ สิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและหลักฐานการถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๔.๔ การเชิดชูเกียรติและรางวัล ระดับชาติ/นานาชาติ ที่ได้รับจากผลงานวิชาการ/วิจัย ที่นำเสนอ หรือในด้านอื่นๆ

๔.๕ การเชิดชูเกียรติ / รางวัล / ผลงานอื่น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ ในด้านอื่น ๆ

 

๕. การเสนอชื่อรับรางวัล สามารถกระทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๕.๑ โดยการเสนอชื่อ

          ผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อผู้อื่นที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล กรอกแบบฟอร์มให้

ชัดเจน รวมทั้ง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของผู้เสนอ เพื่อประโยชน์ในการติดตามข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่งไปที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ตามที่อยู่และเวลาที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม

๕.๒ โดยการสมัครด้วยตนเอง

นักเทคนิคการแพทย์ ผู้เป็นเจ้าของผลงานกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (ซึ่งขอรับได้จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ) พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุ ไปยังสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ตามที่อยู่และเวลาที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม

๕.๓ โดยคณะกรรมการสืบค้นจากฐานข้อมูล

          คณะกรรมการผู้พิจารณาที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย           ในพระอุปถัมภ์ฯ สืบค้นหาข้อมูลผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเอง

 

๖. ระยะเวลาในการรับสมัครและการประกาศผล

๖.๑ ส่ง แบบฟอร์มการเสนอชื่อ / ใบสมัคร พร้อมเอกสารและไฟล์ประกอบ ไปที่สมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เลขที่ 6            ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม.10230 โทรศัพท์ 0 2948 5757 โทรสาร 0 2948 5758  อีเมล์ amtt2506@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔                                                                                

๖.๒ คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลและติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการพร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

Attach File :
รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 64 R.pdf ( Filesize : 98 KB )
รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ปี 64 R.docx ( Filesize : 30 KB )
Copyright © 2009-2021 The Association of Medical Technologist of Thailand
Web counter : 1242 (Online : 1)