Animation สรุปผลงานคณะกรรมการสมาคมฯ Episode 1 : "Learning to give ... Responsible to receive"

2018-02-16 22:37:30 By Admin |  707    0    0
 
 
Animation สรุปผลงานคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2558 - 2561
 
Episode 1 : "Learning to give ... Responsible to receive"
 
 
สมาชิกสมาคมฯได้ให้ความไว้วางใจแก่เรา คณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งนำโดย ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมฯ จึงมีนโยบายหลัก ที่เน้นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
 
มีนโยบายที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่ เช่น การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม, การจัดประชุมวิชาการสัญจร ณ เขตบริการสุขภาพต่างๆทั่วประเทศ โดยเน้นให้สมาชิกฯและเครือข่ายฯมีส่วนร่วม เช่น เสนอความเห็นหัวข้อที่สนใจ
ทางสมาคมฯได้เล็งเห็นความสำคัญของ นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังหลักของวงการเทคนิคการแพทย์และประเทศ ทางสมาคมฯจึงได้มีการสนับสนุนกิจกรรมที่ให้น้องๆได้พัฒนาตัวเอง
 
นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ตระหนักความสำคัญของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้บริจาคเงินและทำกิจกรรมในนาม "วิชาชีพเทคนิคการแพทย์" เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การบริจาคเงินใ้ห้กับโครงการ ก้าวคนละเก้า
เราได้ "เรียนรู้ที่จะให้ ... รับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับ"
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 3269 (Online : 4)