กำหนดวิธีการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ วาระ 2561-2564

2018-01-24 20:40:51 By Admin |  1489    0    0

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 3.2561.jpg

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564

ฉบับที่ 3/2561

เรื่อง กำหนดวิธีการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง

 

 

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ได้ประกาศชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง และสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วนั้น กำหนดวิธีการเลือกตั้ง และวันเลือกตั้ง เป็นดังนี้

วิธีการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ ฯ จัดส่งบัตรเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฯ วาระ 2561-2564 ให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และกำหนดให้สมาชิกส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปยังตู้ ปณ 8 เชียงใหม่ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น.

 

การนับคะแนนเลือกตั้ง กำหนดวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ในงานประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ ฯ ปี 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ฯ เชียงใหม่

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

 

                                                              รองศาสตราจารย์พรรณี  พิเดช

     ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 3.2561.pdf ( Filesize : 241 KB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 4526 (Online : 3)