ประกาศรายช่ือและที่อยู่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

2018-01-22 21:11:08 By Admin |  1327    0    0

 

ประกาศฯ2.2561.jpg

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ฉบับท่ี 2/2561

 

เรื่อง รายช่ือและที่อยู่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง

 

ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วนั้น คณะกรรมการเลือกตั้งจึงประกาศรายช่ือและที่อยู่สมาชิกผู้มีสิทธิ ลงคะแนนเลือกต้ัง พร้อมนี้คณะกรรมการได้แนบรายชื่อดังกล่าวมาด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ ลงคะแนนของสมาชิกประเภทสามัญ

 

โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศฯ2.2561.pdf ( Filesize : 5 MB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 4524 (Online : 1)