ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

2018-01-22 20:34:14 By Admin |  803    0    0

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ1.2561.jpg

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ฉบับที่ 1/2561 

 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกต้ัง และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 แล้วนั้น ได้มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย คือ

                    1. นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท         หมายเลข 1

                    2. นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์       หมายเลข 2

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ1.2561.pdf ( Filesize : 215 KB )
Copyright © 2009-2019 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 4521 (Online : 1)