การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยใน พระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564

2017-12-14 12:53:29 By Admin |  615    0    0

logo.jpg

การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564
ลง ณ วันที่ DECEMBER 14, 2017

 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้า   วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ

เนื่องด้วย นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2558-2561 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการจึงขอให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกต้ัง ดังต่อไปนี้

1. วัน เวลา สถานที่สมัคร

1.1 วันเวลารับสมัคร
ต้ังแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 15 มกราคม 2561 เวลา09.00-16.00น.

1.2 สถานที่รับสมัคร
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เลขที่6 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกประเภทสามัญตลอดชีพ

3. ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดตามที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ โดยผู้สมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์ www.amtt.org

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

4.1 ข้อความแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
4.2 สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.3 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 4.4 รูปถ่ายภาพสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร

5.1 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตามวันเวลา สถานที่ในข้อที่ 1 หรือ

5.2 ยื่นเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ ตามกำหนดในข้อ 1 โดยจะพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสำคัญ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ

คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งพร้อมหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.amtt.org

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ1.2560.pdf ( Filesize : 485 KB )
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ2.2560.pdf ( Filesize : 4 MB )
ข้อความแนะนำผู้สมัครนายกสมาคมฯ.doc ( Filesize : 61 KB )
ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ.doc ( Filesize : 61 KB )
Copyright © 2009-2018 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 1939 (Online : 11)